Follow

En ĉi tiu "olimpika" evento, ĉiuj partioj havas rolon en la respondeco. Atletoj ne estas esceptitaj de ĉi tio.

Mi konsentas kun vi, ke plej multe kulpas la "olimpika aristokrataro". Sed mi ne konsentas tute kun la "atletoj estas viktimoj" argumento.

Tiu diskurso baziĝas sur trakti atletojn kiel neklarigeblajn estaĵojn. Resume, ĝi traktas atletojn kiel infanojn.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!