هادی جدی اون تیکه‌ی ژاپنی رضا پیشرو تو "بعضی وقتا می‌ری تو لک" رو بلده

تکنوازی گود تایمز بد تایمز رو یاد گرفتم 🕺

داستان شامپانزه‌ای که در انتخابات شهرداری ریو د ژانیرو ۱۹۸۸ بین ۱۲ نفر سوم شد:
en.m.wikipedia.org/wiki/Macaco

سپهر boosted

معلم پرورشی و مشهد و چس و پس‌گردنی رو فقط به عنوان کلیدواژه دریافت کردم

احسان داره یه خاطره تعریف می‌کنه که متاسفانه اولش رو نشنیدم الان حالت فیل در اتاق دارم

گفتم آمریکا برد، مسعود گفت کی نبرده؟

Show thread

با احسان توایلایت استراگل بازی کردم و در نقش آمریکای جهان‌خوار بردم

این Peruvian Cocaine ایمورتال تکنیک واقعا از قله‌های رپه

اگر امشب بتونم زود بخوابم واقعا شاد می‌شم

خیلی واژگانم آشفته‌س خلاصه شرمنده

زودتر به این نتیجه برسه آدم که تمرین همه‌چیزه براش همه‌چیز آسون‌تر می‌شه

ارجاع دعواها رو نمی‌فهمم ولی علی‌الحساب پاپ‌کورنمو می‌خورم یه گوشه

چرا اینفلوئنسرای اینستا رنگین‌کمون نمی‌رینن؟

کاش هادی رو به درگاه شیطان قربانی کنم بهم توانایی نواختن گیتار در سطح دوئین آلمن اعطا کنه

کاش تو ریشه‌ی تمام شر و چرک کف دست غرق بشم

هرچی شطرنج بازی می‌کنم می‌بازم، خوابم زیاد شده و متن که می‌خونم سریع پرش ذهنی پیدا می‌کنم. نکنه جدی تاثیر واکسنه؟

چقدر جدیدا فیلم ندیده‌ام

آدم با پشتکار و سخت‌کوشی بشم و با چندتا آدم با پشتکار و سخت‌کوش دیگه بند Koon Tang Clan رو تشکیل بدم

فکر کنم دیگه کامل فهمیدم منظور از کله‌پا کردن دیالکتیک ایده‌الیستی یعنی چی. با سپاس از داداشای گلم اینوود و ایگلتون

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!