[از این به بعد می‌خوام فکرهام دربارهٔ انتخابات رو بلندتر بگم. از چند تا نقل قول از آدم‌هایی که می‌شناسم شروع می‌کنم. اولی از یکی از تأثیرگذارترین استادهام در دورهٔ کارشناسی.]

هر که را هیچ به کف نیست، به دل آهی است
محمدرضا اجتهادی

#انتخابات #انتخابات۱۴۰۰ #مشارکت_یا_تحریم #سیاست #ایران

t.me/RezaEjtehadi/445

Follow

رفتم پست هاشونو خوندم. بنظرتون هنوز هم تاثیرگذار هستند؟
می‌دونم سوالم ربطی به محتوا و هدف بوق شما نداره.

@Maryam

تأثیرگذار نه به خاطر کانال تلگرامش 😆

بلکه به خاطر درس «کاربرد کامپیوتر در فیزیک» که در دورهٔ کارشناسی باهاشون گذروندم و زندگی علمی و کاری من رو تغییر داد. به خاطر تحولی که با ورودش به دانشکده ایجاد کرد، به ویژه اینه که به دانشجوهای کارشناسی هم فهموند که اون‌ها هم می‌تونند کار پژوهشی جالب در #فیزیک انجام بدهند. پرکاری، صریح‌بودن در ارتباط‌ها، دقت، و مسئولیت علمی ایشون از همه بیشتر روی من تأثیر گذاشت.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!