دختر عمه‌ام فوت شد. کلی گریه کردم. هنوز هم باورم نمی‌شه. چکاپ‌های دوره‌ای ضروری هستند.
ماموگرافی، پاپ‌اسمیر و ...
جدی بگیرید.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!