تو جهان موازی، فیس‌بوک یه شبکهٔ نامتمرکز متن‌باز به اسم فیس‌بوقه که اونجام بوق می‌زنن.

@mrostd

شاید خیلی هم دور نباشه روزی که فیس‌بوک اون جوری بشه. قدرت شبکه‌های نامتمرکز رو نباید دست‌کم بگیربم.

چهار روز پیش نوشتم که فیس‌بوک هم ممکنه به زودی نامتمرکز بشه، و این حرفم به نظر خیلی‌ها آرمان‌گرایانه یا بلندپروازانه می‌رسید.

و دیروز نیویورک تایمز این رو منتشر کرده. بخشی از مقاله:

What I’m talking about is a kind of slow, steady decline that anyone who has ever seen a dying company up close can recognize. It’s a cloud of existential dread that hangs over an organization whose best days are behind it, [...] leading to increasingly desperate attempts to find a way out.

nytimes.com/2021/10/04/technol

Follow

@masoud
بستگی داره به چی میگید فیس‌بوک.

اگه فقط پست کردن توی خود صفحه فیسبوک باشه، نظری ندارم چون که سالهاست استفاده نمیکنم.

ولی فیسبوک به عنوان یه شرکت خیلی رشد کرده. بیزنسش فقط اون صفحه وب نیست.
الان آکیولس به تنهایی می‌تونست یه بیزنس خیلی موفق باشه.
خود اون فیس بوک هم الان داره از مارکت پلیس سود زیادی بابت تبلیغ می‌بره.
خیلی از بیزنس های کوچک روی اینستاگرام کار می‌کنند و نمی‌خواهند پلتفورم رو از دست بدن.
معادل aws هم دارند. همینطور یه شاخه روباتیک. بنابراین به نظر من موندنی ه.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!