یه کم جا داشتم، به خیریه ای زنگ زدم که براشون یه سری پانسمان ببرم ایران با خودم.
الان که بهشون گفتم پروازم به شیراز هست، میگن امکان تحویل ش توی شیراز رو نداریم.

حالا دو تا نیرو درون من در حال جنگ هستند. نیروی اول می‌گه که یعنی چی که امکان دریافتش توی شیراز رو نداریم؟ یعنی فقط توی تهران مریض خاص پیدا میشه؟
اون نیروی دیگه، به این یکی می‌گه خفه شو. خوب لابد اینها فقط کسی توی تهران دارند که پیگیر کارهاشون باشه.

خلاصه این از اوضاع داخلی سر من.

الان این پیام رو بهم دادند.

من چند سال قبل رو می دونم تجربه موفقی رو پست نداشتن. اجازه بدین مجدد از مرهم سوال کنم. هزینه تمام شده این بسته ها برای HEAL کم هست ولی قیمت واقعی شون خیلی زیاده. به همین خاطر ریسک نمی کنن.

بچه ها ای بی اکثرا شهرستان هستند. مخصوصا شهرهای مرزی. منتها بسته ها باید تو مرهم دریافت بشه، رسید صادر بشه، بسته به نیاز بچه ها و نوع جراحتشون پست بشه و ... همه اینها رو HEAL برای department of the treasury باید آپلود کنه. لذا یه زنجیره تامین هست.

نیروی اول از خجالت داره میمیره.

Follow

کسی جمعه به بعد از شیراز به تهران نمیره این رو ببره تهران با خودش؟ ظاهراً بسته نباید زیاد تحت گرما باشه و این موسسه کمی نگران هست که بخواهیم با پست بفرستیم.

خوب ما رفتیم این رو پست کنیم به تهران، گفتند که دارو هست و باید نامه از نیروی انتظامی بیارید!!!! (یا حسین).

خلاصه یه بار دیگه گفتم اینجا پیام بدم به دوستان که اگه تهران رفتنی بودند از شیراز، زحمت این رو هم بکشند.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!