திருப்பதி நோக்கி பயணம்❤️❤️❤️

Justice #SanjayKarol sworn in as the Chief Justice of #Patna High Court.

#Bihar Governor #PhaguChauhan administered the oath of office to Justice Karol at the Raj Bhavan

#Assam: A Remembrance Day Ceremony was organised at Digboi War Cemetery, today, to pay homage to the soldiers from India & abroad, who laid down their lives during 2nd World War. It is organised every year on 2nd Sunday of Nov under the aegis of Commonwealth War Graves Commission (CWGC)

@stux @stux I want emoji of this my favourite actor.. Can u pls give me dude.. please.. please.. please🙏

பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்னு அவசர அவசரமா படிச்சிட்டிருக்க பெண்களின் படிப்புதான் அறியப்படாத ஒன்று இதுவரை

@stux ஹாய் ஹோய் ஹலோ வெண்ண டேய் தமிழ் தெரியுமா உனக்கு

சிறப்பாய் ஒரு கவிதை சொல் என்றாய் "நான் சிறப்பே நீ என்றேன் இப்போது உன் சிரிப்பிலே கவிதை சொல்கிறாய்"

மனிதனின் முகமூடிகள் பெரும்பாலும் "துரோகங்களே செய்து கொண்டிருக்கிறது"

தலை முதல் கால் வரை
நீ ஒரு ரகசியம் ... ❤️❤️❤️❤️❤️

#SupremeCourt is not Supreme in #Sabarimala, but the Supreme Court is Supreme in #ayodhya ....

பாலோ பன்னாதவன் ஐடியிலாம் கண்ணுல படுதா எமிரா இதி டாய்

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!