Follow

areena.yle.fi/1-50677547 Tässäpä mielenkiintoinen dokumentti suomalaisista kulkutautimyönteisistä; aika paljon ulkomailta apinoitua ja johdettua touhua.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!