Follow

Olen suomalainen räähkä miespuolinen tengu. Työskentelen ohjelmistokehittäjänä.

Vapaa-ajalla pelaan, luen kirjoja (yleensä teknologiasta ja politiikasta), soitan kitaraa, pyöräilen, käyn salilla ja koodaan jonkin verran. Pidän itseäni ulospäinsuuntautuneena.

Mastodonia ja yleisesti Fediverseä olen käyttänyt vuodesta 2019. Olen Lemmy-instanssin sopuli.xyz (federoituva Redditin kaltainen keskustelupalsta) perustaja ja ylläpitäjä.

· · Web · 0 · 1 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!