Follow

@rgggn "Vi fiskade upp dessa från en hög med grus och jord bakom vårt lager. Vi hoppas på att du vill smaka på de och köpa mer grus senare."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!