صبحمون رو با یه ویدئوی تاثیرگذار از متین دوحنجره که قراره رو دست استاد ملکی بلند شه شروع می‌کنیم.

@mohammad
این چی بود؟ فیلم بود؟ تیزر بود؟

@arh
حیاتی! این خورشید شکوفا، این تحول نوین در صنعت بازیگری، این سوپراستار نوشکفته، این فوارهٔ استعداد رو می‌بینی و گیر دادی به هکسرهٔ طرف؟ حسودی نکن مرد.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!