کافه ی عزیزم
کاش جای چهل و فلان تومن چایی، چهل تومن کیک و بیست تومن چایی داشتی.
به خدا تو یه حالتی سودت بیشتر میشه.

@Omma
بیاید جنوب. این‌جا چای می‌دیم ۸ تومن.

@arh @Omma بله، آنجا بودم.‌دست خوش

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!