Follow

Chłodnik z migdałów - ajoblanco. Znalezione na blogu Konkol Polny. Migdały, czosnek, czerstwy chleb, ocet. Warto mieć kostki lodu do podania. Dobra sprawa na te +30 stopni C jak dzisiaj.

(almond cold soup - white gazpacho)


konkolpolny.pl/ajoblanco/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!