Follow

Stamppot z ziemniaków, boczniaków i jarmużu, autorstwa Szymona z facetikuchnia.com.pl. Ziemniaki, boczniaki, jarmuż, piri piri. Stamppot to tradycyjne, "rustykalne" danie z kuchni holenderskiej, generalnie ugotowane i ubite ziemniaki z różnymi dodatkami. Proste i wspaniałe.

(stamppot with kale and oyster mushrooms. traditional Dutch potato dinner dish)

facetikuchnia.com.pl/stamppot-

┬Ě ┬Ě Web ┬Ě 1 ┬Ě 1 ┬Ě 4

@chich The mushrooms are certainly not canonical, but this looks lovely!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!