Follow

Pieczeń z grochu, orzechów i kaszy manny, znaleziony u Diany Szumilas (dietetyczka, więc nie tylko smaczne, a pewnie i zdrowe). Groch, orzechy włoskie, cebula, kasza manna, rodzynki. Kluczowe są chyba chrzan i musztarda, bez nich nie ma efektu. Można ograniczyć koszty rezygnując z orzechów, wtedy mamy nagle .

(peas, walnuts and grit plant based roast)

vegancorner.pl/pieczen-z-grochu-i-orzechow/

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!