Follow

To jest na swój sposób fascynujące. Nikt z katowickich organizatorów nie zastanowił się nad tym, że przyjadą ludzie z całego świata, którzy żywią się trochę inaczej. Dla niektórych talerz mięsa to nie dowód na dobrobyt, tylko brak szacunku wobec gości. Władze nie pomyślały, że współczesne trendy żywieniowe idą w trochę inną stronę niż wołowina z boczkiem.

oko.press/biala-kielbasa-i-gulasz-menu-cop24-calkowicie-ignoruje-klimat/
biologicaldiversity.org/news/p

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!