Follow

W czasach, gdy celebryci namawiają do noszenia własnych nieplastikowych słomek do napojów, tutaj przedstawicielom największych organizacji ekologicznych obok stoiska udekorowanego węglem podaje się cheeseburgera na plastikowym talerzu. To musi być jakiś trolling albo sarkazm najwyższego poziomu.

Oczywiście to jest tylko kwestia techniczna i temat bardzo podrzędny w stosunku do organizowanej konferencji. Ale niedowierzanie jednak trochę pozostaje.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!