Follow

Zapiekanki z fasoli, ziemniaków i pomidorów, od Vegenerata Maratończyka. Trzeba się z tym trochę pobawić, ale warto. Fasola, cebula, czosnek, pomidory (małe), na sos głównie ziemniaki i mleko roślinne. Konieczny dobry blender, piekarnik i kokilki do zapiekania.

(Casserole of sorts, with beans, tomatoes and potato sauce. Completely vegan, cheese free, nice when having omni guests.)

vegenerat-biegowy.pl/fasola-w-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!