Follow

Placek kalafiorowy/pizza kalafiorowa od Vegenerata Ignaszewskiego. Kalafior, mąka, passata, cebula, czosnek, marynowany zielony pieprz, majonez kalafiorowy. Autor koncepcyjnie proponuje podanie z sosem pomidorowym i sosem majonezowo-pieprzowym. Jest potencjał na imprezy.

(vegan cauliflower 'pizza' with marinated pepper sauce. complicated and will take long to make, but great potential.)

vegenerat-biegowy.pl/kalafioro

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!