Follow

(vegan 'meatballs' in parsley)

Wegańskie klopsy z sosem koperkowym od Michała Gniłki z kanału WegeTuba (swoją drogą - świetny kanał, warto zobaczyć). Kasza jaglana, cebula, czosnek, czarna fasola, płatki drożdżowe, pietruszka, mąka, mleko sojowe.

youtube.com/watch?v=iO0y_9rLp8

· · Web · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!