Follow

(Cecina - vegan chickpeas breakfast dish or appetizer, served both hot and cold, crispy and delicious)

Cecina, zapiekanka/placek z mąki ciecierzycowej. Generalnie mąka, woda, oliwa, cebula. Na śniadanie albo jako na przystawkę. Istotnym elementem jest tymianek albo rozmaryn. Warto mieć solidny piekarnik i odpowiednią formę do pieczenia.

insidetherustickitchen.com/cec wegannerd.blogspot.com/2019/07 greenscarf.pl/cecina-cebula-cz

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!