Follow

(penne with chickpeas, spinach and smoky tomato sauce, vegan and possibly gluten-free)

Penne z ciecierzycą i szpinakiem, pikantne i wędzone, od Sophii z Veggiesdontbite. Ciecierzyca, cebula, penne, przecier pomidorowy, pomidory, czosnek, szpinak. w zasadzie nieskomplikowane, efekt bardzo zadowalający. Można niskim kosztem nakarmić solidną grupę roślinożerców.

veggiesdontbite.com/chickpeas-

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!