Follow

('minced chops', veganised with soy granulate)

Przepis Mortycji na kotlety mielone. Nie wymagają mięsa ani mielenia, a jedynie granulatu sojowego i przyprawy do kotletów. Cebula, czosnek, granulat sojowy (chyba nieco niedoszacowane proporcje), bulion, bułka tarta. Smażyć. Można oszukać mięsnych znajomych tradycyjnym polskim obiadem.

askarzeznik.pl/kotlety-mielone

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!