ข้อสอบสองข้อชั่วโมงครึ่งก็ไม่ควรยากเกิน advent of code วันแรกๆ รึเปล่า?

เวียนหัว ยังไม่กล้านอน

เพจ startupMFKR นี่ timeline ไม่ตรงกับในหัวหลายจุดเลยแฮะ 🤔

ยังไม่ได้กลับไปแตะอีกเลย

ปีที่แล้วหัดเขียน rust ด้วยการสร้าง directory tree

เขียนเสร็จแล้วถึงเจอ rust-unofficial.github.io/too- 55

ลูกทุ่งหมอลำตอนนี้เป็นที่ปล่อยของกันจริงๆ

เพิ่งเห็นข่าวแสนรู้

ข้อดีจองการออกจากทุกกรุ๊ปสินะ 😂

เจอตัวมือกลอง/โปรดิวเซอร์ละคับ youtube.com/watch?v=Ht0VALantS

why my timeline show toot from four days ago?

วันก่อนเบลอๆ เผลอกดอัพเครื่องเป็น catalina รู้สึกเชี่ยมาก

แต่ตอนนี้เริ่มชินแล้ว

cmpxchg boosted

when hiring for programming positions, requiring side-projects as a signal for programming ability is the employment equivalent of the joke where you're looking for your lost keys under the lamp because that's where the light is better

cmpxchg boosted

ไลน์ของลูกหนี้ท่านหนึ่งระเบิดไปแล้ว 😢

จองความเขลาได้แว้ว น่าจะเก็บงานคุนเดอราที่มีแปลเป็นภาษาไทยได้ครบแล้ว \o/

กดๆ ปรับเสปกดู 40k พอดี 😩

x390 ดูดีแฮะ

เดี๋ยวคืน mbp ไปแล้วคงต้องหา laptop อื่นมาใช้

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!