Follow

trzyminuty.com/2018/12/najdluz

Jest 4 grudnia 1958 roku.

Malutki samolot Cessna 172 z dwuosobową załogą na pokładzie startuje z lotniska w Las Vegas.
Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wylądowali dopiero... 7 lutego 1959!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!