Follow

Ludzie, którzy mają nierozwiązane problemy życiowe, płacą za to, by pozostały one nierozwiązane. Tkwią w Kościele oczywiście również z innych powodów, ale ma to ma to korzenie także w poczuciu winy, które wyzwala ów Kościół, i w jego obietnicy, że coś z tą winą raz na zawsze zrobi.

Tomasz Polak
(o kościele katolickim)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!