Follow

Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng gỗ Nu Hương liên nguyên khối vô cùng độc đáo. Một tác phẩm mang tâm huyết của nghệ nhân đã thổi hồn vào tác phẩm nghệ thuật độc đáo
➡ Link website : noithatgoquy.com/san-pham/tuon
🏤 Đ/c trưng bày: Số 27, ngách 32, ngõ 76, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
☎ 0932.144.888 - 024.39.555.888 - 024.32.666.777
➡ Email : [email protected]

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!