Follow

RT @[email protected]

Ek het omtrent 20 kopieë van my boek as geskenke vir joernaliste, navorsers en en politici uitgedeel tydens ons besoek aan die VSA. Met dié dat ek lekker spasie in my tas gehad het, het ek effe oorboord gegaan in Barnes & Noble...📚👨‍🎓

🐦🔗: twitter.com/ErnstRoets/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!