Follow

RT @[email protected]

Trevor Noah wys die VSA wie @[email protected] werklik isπŸ˜€πŸ€£. Nou is 'n paar lefties kwaad vir Trevor oor hy die term "genocide" gebruik het met verwysing na Julius se moordpraatjies. Julius mag na uitwissing van wittes verwys, maar skynbaar mag niemand hom kritiseer nie.

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/kalliekriel/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!