🇬🇧 I made a Cristmas Card. If you're planning to buy my callendar this year, you can order cards as well 1$ each BUT you need to order before this Wendesday!

🇵🇱 Zrobiłem kartkę bożonarodzeniową. Jeśli planujesz zamówić mój kalendarz w tym roku, możesz też zamówić dowolną ilość kartek po 4zł od sztuki ALE musisz zamówić je przed tą środą!

Follow

🇬🇧 Just a reminder, if you want to order Xmas cards with a calendar, it's the last day of orders!

🇵🇱 Przypominam, że jeśli chcesz zamówić kartki świąteczne wraz z kalendarzem, to ostatni dzień na zamówienia!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!