Willem Engel moest tweet over voetballer Eriksen verwijderen van Twitter

Met die onzin kom je er op #mstdn helemaal niet in. De regels zijn duidelijk, niet eens? Geen account maken :) nu.nl/tech/6139613/willem-enge

Follow

@stux
> Prima, maar wel graag beargumenteerd. Wat deze man doet heeft niets met een kritische blik te maken.

So? Is censorship the right response?

Response'd be a simple statement from or Eriksen's family/doc. I don't think family would lie for the sake of the vaccine campaign.

And it won't necessary mean that heart attack is linked to but if he had his jab, it deserves further analysis.

REMINDER: Vaccines received a temporary market authorization. We're still in trial.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!