Follow

Oto oficjalny profil polskojęzycznych kanałów dyskusyjnych.

Kontaktowy, jest kanałem (pokojem) wielotematycznym przeznaczonym do rozmów o wszystkim i pełni rolę kanału towarzyskiego.

FotoVideo jest pokojem dla osób zainteresowanych fotografią, filmowaniem oraz sztuką wizualną.

Dzięki mostkowi osoby z IRC oraz Matrix mogą rozmawiać wspólnie.

Matrix:
matrix.org/
about.riot.im/

IRC:
pirc.pl/

Zapraszamy 😀

· · Web · 0 · 2 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!