Teşekkürler yerine geçen kalıplar konusunda sonunda bir netliğe kavuştum, favorim:

YAŞA

Follow

@Tuan benim yeğlediğim sağol veya sağolasın

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!