Follow

RT @[email protected]
Pan @[email protected] zrobił furorę w Internecie swoim "XD".
Ja za "XD" dostałem pozew do wydziału karnego. Jak widać są równi i równiejsi... ;)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!