Follow

RT @DawidLewickiCK
Hej proroku, bukmacherzy podłapali temat, ale nie dadzą zarobić 🙁
Może da się odwrócić to proroctwo?
Wtedy będzie się opłacało zagrać i parę groszy wpadnie 😎 twitter.com/ArturDziambor/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!