Follow

Wiem że to tylko słaby fejk, ale to trochę jakby uznać, że panseksualizm oznacza pociąg do panów… XD
---
RT @czlowiek_bobr
Dziś w PE składam projekt o dopuszczeniu okreslenia Pani-demia w odniesieniu do szalejacego . Nie może być tak, że jest tylko Pan-demia - to dyskryminuje kobiety walczące z zarazą na całym świecie.
twitter.com/czlowiek_bobr/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!