Follow

RT @mkljczk
@[email protected] @[email protected] @[email protected] a jeśli chodzi o KDE3, sprawdzał ktoś jak działa Trinity DE? Fajnie byłoby gdyby było tak rozwijane jak MATE…
ale kde przynajmniej projektując interfejs nie traktuje użytkowników tak jak gnome

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!