Follow

z IG @[email protected]:
jestem pewien że odpowiedź C miała kilka razy więcej zaznaczeń niż A, mam rację?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!