Follow

blokuję 26 osób
blokuję tylko osoby które wcześniej zablokowały mnie
co ja wam zrobiłem :c

@mkljczk
Niektorzy chcą odpocząć od Polityki a Ty taki fanatyk Konfederacji spamujesz wiadomosciami z Twittera ;)
Tylko nie obrazaj się :)

@mkljczk
Nom. Moim zdaniem staraj się pisać normalnie bo na razie to wygląda jak spam bot ;)
Mniej bossaka A więcej własnych przemyśleń ;)
Pozdrawiam

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!