Follow

Może mieli problem z interpretacją art. 15xddddddd
---
RT @[email protected]
Wrocławski PUP odrzucił wszystkie 464 wnioski o dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej, bo zawierały błędy. Nie rozumiem tego. Przedsiębiorcy dostali ponad 100 stron prostej ustawy, do tego 200 stron prostej instrukcji i dalej zrobili błędy. Niebywałe!
twitter.com/SlawomirMentzen/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!