Follow

Uwalilem Pleromę przy próbie update i nie wiem kiedy będzie mi się chciało zrobić z tym porządek xd

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!