Follow

Poseł dzielący pary na „normalne i jednopłciowe”, poseł postujący na grupach typu „NIE DLA 5G”, to może być tylko jeden klub/koło

· · Web · 1 · 1 · 0

@mkljczk aaa, oni też są niezbyt mądrzy. Ale i PiS i Lewica (SLD) to partie lewicowe.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!