Follow

na 101010 ktoś spamuje(?) linkami z polfejsa, miałem nadzieję że to już na zawsze zdechło xD

· · Web · 2 · 0 · 0

@mkljczk Jak jeszcze zaczną się federować to będzie ciekawie

@sdebkowski jak WoWonder będzie miał obsługę ActivityPub, no ale nie po to są tego typu skrypty

@sdebkowski poza tym to lewackie gówno które zbanowało mnie parę lat temu za nazwanie konta „śmierć wrogą ojczyzny”, oni uważają wroguw ojczyzny za coś dobrego

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!