Follow

Moje pierwsze zetknięcie ze sfederowanymi social media :D (maj 2011)
Jestem przekonany, że w wieku 10-11 lat miałem konto na jednym z podów, ale nie mogę znaleźć związanych z tym maili, więc pewnie byłoby na usuniętym gmailu…

· · Web · 0 · 4 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!