jutro w końcu muszę zabrać się za usunięcie fb którego po prostu i tak nie używam

Follow

nie używałem od paru tygodni, więc nie potrzebuję. (nie ma to związku z żadnymi niedawnymi działaniami facebooka, dodam że tak się złożyło że poprzednie konto usunąłem dosłownie parę dni przed tym, jak zrobiło się głośno o aferze z cambridge analytica i ludzie zaczęli masowo usuwać)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!