Follow

Dla nowych użytkowników: Po przełączeniu w ustawieniach opcji „Włącz zaawansowany interfejs użytkownika” uzyskujecie dostęp do interfejsu wzorowanego na TweetDecku. Może dla części Was będzie on bardziej wygodny. Kiedyś był to jedyny interfejs domyślnie dostępny na Mastodonie ;)

· · Web · 1 · 6 · 11

@mkljczk O wow. Nawet nie wiedziałem, że jest jakiś "prosty" interfejs :D.

@temporal ten „prosty” jest domyślną opcją dla nowych użytkowników + jedna z migracji włączyła go dla użytkowników którzy nie logowali się kilka miesięcy

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!