Follow

Dla nowych użytkowników: Czy po utworzeniu wpisu na Twitterze nie irytuje Cię czasem to, że na miniaturce widzisz tego elementu, który uważasz za najważniejszy?
Właśnie dlatego Mastodon ma możliwość ustawienia focal points – „punktu skupienia”. Zamiast polegania na nieidealnym algorytmie (jak na Twitterze), po prostu oznacz najważniejszy element na zdjęciu, klikając „Edytuj” po jego wysłaniu. Pamiętaj też o dodaniu tekstu alternatywnego dla obrazków ;)

· · Web · 0 · 3 · 6
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!