Follow

Miło widzieć, że ostatnio pojawia się tu trochę polskojęzycznych osób, mam nadzieję że trend się utrzyma. Od 2017 poświęciłem trochę czasu, aby Mastodon (i parę podobnych projektów) był dostępny w języku polskim i fajnie widzieć, że w Polsce ten projekt może zacząć wreszcie coś znaczyć 🙃
I równie fajnie widzieć zapowiedzi nowych serwerów Mastodona/Friendiki/Hubzilli/PeerTube, czy nawet większych projektów

· · Web · 1 · 1 · 7

@mkljczk Wiesz może jak wygląda polski ruch na Friendice? Coś tam się dzieje, czy na razie pustki?

@hlukasz Użytkowników Friendiki możesz obserwować z poziomu Mastodona, wystarczy ich znaleźć ;)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!