Follow

Obserwuje mnie tu trochę osób z 101010.pl, które dostało dziś trochę spóźniony update z wersji 3.1.cośtam na 3.3.0
Jakby kogoś ciekawiło, co w tym czasie zmieniło się na Mastodonie
zmiany w wersji 3.2.0: blog.joinmastodon.org/pl/2020/
zmiany w wersji 3.3.0: mobile.twitter.com/mkljczk/sta

· · Web · 1 · 2 · 2

@mkljczk wciąż moje pierwsze skojarzenie to Heavy metalowa kapela z USA :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!