Widzę że znów mamy wysyp polskich instancji. 🙂

@mkljczk jeszcze miesiąc temu chyba nie było żadnej mastodonowej oprócz nas.

@xaphanpl Było wroc.xyz, 0x3c.pl, rigcz.club z tych obecnie istniejących

@mkljczk mało aktywne i wypadły mi z pamięci. Starcza skleroza się chyba odzywa...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!